Hướng nghiệp ngành sư phạm

.Nâng cao dân trí , đây là nhiệm vụ hàng đầu có ảnh hưởng đến thành bại của đất nước, nhất là trong thời đại ngày nay. . Dân trí thấp sẽ dẫn đến tụt hậu và không thể hội nhập với nhân loại. Giáo dục chính là nền tảng tốt nhất và duy nhất để đưa đất nước phát triển, đem đến phồn vinh trong xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC