Kế hoạch chăm sóc thai phụ tiền sản giật nặng

I. Mục tiêu 1.Liệt kê được các dấu hiệu TSG nặng 2.Nhận định và lập KHCS thai phụ tiền sản giật nặng. 3.Thực hiện kế hoạch chăm sóc TSG nặng. 4.Lượng giá sau chăm sóc thai phụ TSG nặng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC