Kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001 - 2005

Điện năng là một dạng năng lượng có vị trí hết quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó là đầu vào của hầu hết các ngành và được sử dụng nhiều nhất so với các dạng năng lượng khác trong các lĩnh vực sản xuất và các hoạt động dịch vụ. Ngoài ra, nó còn là sản phẩm tư liệu tiêu dùng vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt của con người. Do vậy, hiện nay điện khí hoá toàn quốc, đưa điện về khắp mọi miền đất nước, đến các vùng nông thôn miền núi, kể cả vùng sâu vùng xa. là mục tiêu của phần lớn các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Một số nước đang phát triển đã hoàn thành đIện khí hoá toàn quốc, chẳng hạn như TháI Lan, Singapo, Brunây (100% khu vực thành thị, 97% khu vực nông thôn). ĐIện đã tạo đà cho phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần gĩ gìn an ninh chính trị, bảo vệ tổ quốc. Mặt khác đưa điện về nông thôn miền núi không hẳn hoàn toàn mang tính chất kinh doanh mà còn đối với nhiều quốc gia còn là do sức ép của Nhà nước, các tổ chức chính trị đòi hỏi công bằng. Đặc biệt đối với Việt Nam đa phần dân số tập trung ở khu vực nông thôn, lấy sản phẩm nông nghiệp làm chính. Vì vậy mà biện pháp đầu tiên nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch kinh tế, nâng cao đời sống xã hội ở nông thôn là vấn đề đưa điện để đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nhanh chóng đưa máy móc thiết bị kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, tăng cường thu hút vốn đầu tư vào khu vực nông thôn,đồng thời nâng cao dân trí cải thiên điều kiện sống ở nông thôn Việt Nam. Cùng với các địa phương trong cả nước, thì trong những năm vừa qua chính quyền địa phương và Điện lực Thái Nguyên đã nỗ lực thực hiện đâù tư đưa điện về nông thôn theo cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhằm thúc đẩy sự phát triển ở khu vực này. Tuy nhiên, qua nhiều năm thực hiện cho đến nay thì ở mọt số vùng tỷ lệ số xã và số hộ nông dân được sở dụng điện còn thấp, ngoài ra giá thành sở dụng điện còn quá cao. Vì thế việc ra đời cho một kế hoạch năng lượng ở khu vực nông thôn Thía Nguyên trong thời gian tới là một đIều tất yếu. Xuất phát từ yêu cầu trên và qua thời gian thực tế tại Điện lực Thái Nguyên. Em thấy việc phát triển đIên nông thôn là yêu cầu hết sức cần thiết, cho nên em đã chọn đề tài “Kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001-2005 làm đề tàI thực tập. Bài viết bao gồm: Chương I Sự cần thiết phải phát triển mạng lưới đIện nông thôn tỉnh Thái Nguyên Chương II Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1996-2000 Chương III Kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên sgiai đoạn 2001-2005

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC