Kế toán các khoản công nợ mua và công nợ bán tại Xí nghiệp Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 576

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 Phần I. Cơ sở lý luận về tình hình hạch toán các khoản công nợ2 I. Một số khái niệm chung về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán cồng nợ mua, công nợ bán3 1. Nội dung các nghiệp vụ thanh toán3 2. Nguyên tắc hoạt động của nghiệp vụ thanh toán3 3. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua 4 4. Hạch toán các khoản thanh toán với người cung cấp6 5. Hạch toán tình hình thanh toán với ngân sách Nhà nước9 6. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán nội bộ13 Phần II. Tình hình thực tế hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ tại Xí nghiệp 17 A. Khái quát chung về tình hình hoạt động và phát triển của Xí nghiệp18 I. Khái quát chung18 1. Sự hình thành của xí nghiệp18 2. Quá trình phát triển của xí nghiệp19 II. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh của xí nghiệp20 1. Chức năng, nhiệm vụ20 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của xí nghiệp20 III. Cơ cấu tổ chức xí nghiệp21 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của xí nghiệp21 2. Tổ chức kinh doanh và đặc điểm quy trình về công trình xây dựng ở xí nghiệp21 3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 57622 4. Tổ chức bộ máy kế toán23 B. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp 24 I. Tổ chức hạch toán các khoản phải thu24 1. Các khoản phải thu tại xí nghiệp24 2. Tổ chức hạch toán các khoản phải thu của khách hàng24 3. Tổ chức hạch toán tổng hợp các khoản phải thu của khách hàng ở xí nghiệp25 4. Hạch toán phải thu nội bộ29 5. Tổ chức hạch toán các khoản phải thu29 6. Hạch toán các khoản tạm ứng30 II. Tổ chức hạch toán các khoản phải trả 31 1. Tổ chức hạch toán các khoản phải trả31 2. Tổ chức hạch toán phải trả cho người bán31 3. Tổ chức hạch toán phải trả nội bộ32 4. Tổ chức hạch toán các khoản phải trả 32 5. Tổ chức hạch toán chi tiết32 6. Hạch toán vay ngắn hạn, dài hạn33 Phần III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp34 I. Những thuận lợi và khó khăn chung của xí nghiệp35 1. Những thuận lợi35 2. Những khó khăn35 II. Nhận xét chung về tổ chức hạch toán và công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp35 1. Nhận xét tổ chức công nợ tại xí nghiệp35 2. Nhận xét về tình hình kế toán35 3. Nhận xét chung về công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ 36 III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thanh toán công nợ tại xí nghiệp36 1. Đối tượng phải thu 36 2. Các biện pháp thu hồi nợ38 3. Đối với khoản phải trả 38 Kết luận40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC