Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Trường Thành

Nội dung chính: Chương 1: Tóm lược lý luận cơ bản về kế toán chi phí xây dựng trong doanh nghiệp xây lắp. 1.1Khái niệm và phân loại chi phí. 1.2Phân định nội dung nghiên cứu kế toán chi phí xây dựng. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng kế toán chi phí xây lắp công trình chống lũ an giang tại công ty Trường Thành. 2.1 Phuong phỏp nghiên cứu đề tài. 2.2 Khái quát thực trạng công tác kế toán chi phí xây dựng công trình chỗng lũ An Giang tại công ty Trường Thành. Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm kế toán chi phí xây dựng công trình chống lũ an giang tại Công ty Trường Thành. 3.1 Những kết luận và phát hiện về kế toán chi phí xây dựng công trình chống lũ An Giang tại công ty Trường Thành. 3.2. Các đề xuất, kiến nghị về kế toán chi phí xây dựng công trình chống lũ An Giang tại công ty Trường Thành . -Theo quy định của VAS 01: Chuẩn mực chung + Chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay và các chi phí liên quan đến hoạt dộng cho các bên khác sử dụng tài sản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền .Những chi phí này phát sinh dưới dạng tiền và các khoản tuơng đương tiền, hàng tồn kho, khấu hao máy móc, thiết bị. + Chi phí sản xuất được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi các khoản chi phí này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và chi phí này phải được xác định một cách đáng tin cậy. + Các chi phí sản xuất được ghi chép trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. + Một khoản CPSX được ghi nhận ngay vào báo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau. -Theo quy định của VAS 02: Hàng tồn kho + Ghi nhận giá trị hàng tồn kho đã bán vào chi phí trong kỳ phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa chi phí và doanh thu. + Khi bán hàng tồn kho, giá gốc của hàng tồn kho đã bán được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phù hợp với doanh thu liên quan đến chúng được ghi nhận. Tất cả các khoản chênh lệch giữa khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối niên độ kế toán năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước, các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm của cá nhân gây ra và chi phí sản xuất chung không phân bổ, được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập ở cuối niên độ kế toán năm trước, thì số chênh lệch lớn hơn phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. -Theo quy định của VAS 15: Hợp đồng xây dựng. + Chi phí của hợp đồng xây dựng bao gồm: (+) Chi phí liên quan trực tiếp đến hợp đồng (+) Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng cụ thể. (+) Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp đồng. + Các chi phí không liên quan đến hoạt động của hợp đồng hoặc không thể phân bổ cho hợp đồng xây dựng thì không được tính trong chi phí của hợp đồng xây dựng + Chi phí của hợp đồng bao gồm chi phí liên quan đến hợp đồng trong suốt giai đoạn kể từ khi ký kết hợp đồng cho đến khi kết thúc hợp đồng. Các chi phí liên quan trực tiếp đến hợp đồng phát sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng cũng được coi là một phần chi phí của hợp đồng nếu chúng có thể xác định riêng rẽ, có thể ước tính một cách đáng tin cậy và có nhiều khả năng là hợp đồng sẽ được ký kết. Nếu chi phí phát sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng đã được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi chúng phát sinh thì chúng không còn được coi là chi phí của hợp đồng xây dựng khi hợp đồng được ký kế vào thời kỳ tiếp theo. 1.1.2Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt C¨n cø vµo môc ®Ých tõng lo¹i ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp, c¨n cø vµo c«ng dông kinh tÕ cña chi phÝ th× chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh chia thµnh: 1.1.2.1 Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th­êng:Bao gåm chi phÝ t¹o ra doanh thu b¸n hµng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¨n cø vµo chøc n¨ng, c«ng dông cña chi phÝ, c¸c kho¶n chi phÝ nµy chia thµnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt, chi phÝ tµi chÝnh. a.Chi phÝ s¶n xuÊt: lµ toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng cÇn thiÕt, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp bá ra cã liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp bao gåm: - Chi phÝ NVL trùc tiÕp: lµ toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®­îc sö dông trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: gåm tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nh­ kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm x• héi, b¶o hiÓm y tÕ. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn viÖc phôc vô vµ qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi c¸c ph©n x­ëng, ®éi s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt nh­ sau: + Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: gåm chi phÝ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n ph¶i tr¶, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng, ®éi s¶n xuÊt. + Chi phÝ vËt liÖu: bao gåm chi phÝ vËt liÖu dïng chung cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt víi môc ®Ých lµ phôc vô vµ qu¶n lý s¶n xuÊt. + Chi phÝ dông cô: bao gåm chi phÝ vÒ c«ng cô, dông cô dïng ë ph©n x­ëng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt. + Chi phÝ khÊu hao TSC§: bao gåm toµn bé chi phÝ khÊu hao TSC§ thuéc c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt qu¶n lý vµ sö dông. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: gåm c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho ho¹t ®éng phôc vô vµ qu¶n lý s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng vµ ®éi s¶n xuÊt. + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: lµ c¸c kho¶n trùc tiÕp b»ng tiÒn dïng cho viÖc phôc vô vµ qu¶n lý s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng s¶n xuÊt. b. Chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt: Chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh bao gåm: Chi phÝ b¸n hµng, Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp c. Chi phÝ tµi chÝnh: Chi phÝ tµi chÝnh lµ nh÷ng chi phÝ vµ c¸c kho¶n lç liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng vÒ vèn nh­: Chi phÝ liªn doanh, chi phÝ liªn quan cho vay vèn 1.1.2.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm: a. Chi phÝ ban ®Çu: lµ c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i lo liÖu, mua s¾m, chuÈn bÞ tõ tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. b. Chi phÝ lu©n chuyÓn néi bé: Chi phÝ lu©n chuyÓn néi bé lµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng trong doanh nghiÖp. 1.1.2.3 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a CPSX víi møc ®é ho¹t ®éng a. Chi phÝ kh¶ biÕn (BiÕn phÝ): Lµ nh÷ng chi phÝ cã sù thay ®æi vÒ l­îng t­¬ng quan tû lÖ thuËn víi sù thay ®æi cña khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú nh­: Chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp b. Chi phÝ bÊt biÕn (§Þnh phÝ): Lµ nh÷ng chi phÝ tæng sè kh«ng thay ®æi khi cã sù thay ®æi vÒ møc ®é ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ nh­ chi phÝ khÊu hao TSC§ theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng, chi phÝ ®iÖn th¾p s¸ng. c Chi phÝ hçn hîp: Lµ lo¹i chi phÝ mµ b¶n th©n nã gåm c¶ yÕu tè ®Þnh phÝ vµ biÕn phÝ nh­: chi phÝ thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸, chi phÝ ®iÖn tho¹i,… ViÖc ph©n biÖt ®Þnh phÝ, biÕn phÝ, chi phÝ hçn hîp cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thiÕt kÕ, x©y dùng m« h×nh chi phÝ trong mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ, khèi l­îng vµ lîi nhuËn, x¸c ®Þnh ®iÓm hoµ vèn còng nh­ ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh doanh quan träng. MÆt kh¸c, cßn gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ph­¬ng h­íng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña chi phÝ. 1.2 Ph©n ®Þnh néi dung nghiªn cøu kÕ to¸n chi phÝ x©y dùng: §èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p do nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm, vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm nªn ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th­êng ®­îc x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. * TËp hîp trùc tiÕp cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hay tõng giai ®o¹n, khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p cã khèi l­îng dù to¸n riªng. * TËp hîp gi¸n tiÕp theo nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh, c¸c giai ®o¹n x©y l¾p. 1.2.1 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong DN x©y l¾p vµ c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY