Kế toán nguyên vật liệu - Công cụ dụng cụ tại Công ty Cao Su Đà Nẵng

MỤC LỤC Trang Lời mở đâu PHẦN I.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. I. SỰ CẦN THIẾT KHI HẠCH TOÁN NVL- CCDC 2 1. Các đặc điểm của nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 2 2. Sự cần thiết phải hạch toán Vật liệu, CCDC 2 II. NHIỆM VỤ PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ - NVL - CCDC 3 1. Nhiệm vụ hạch toán NVL - CDC 3 2. Phân loại vật liệu, CCDC 3 3. Đánh giá vật liệu, CCDC4 III. CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL,CCDC7 1. Phương pháp thẻ song song 7 2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 9 3. Phương pháp mức dư (sổ số dư)9 IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NVL - CCDC 10 1. Hạch toán tổng hợp NVL - CCDC theo phương pháp kiểm kê thường xuyên10 2. Hạch toán tổng hợp NVL - CCDC theo phương pháp kê khai định kỳ 16 3. Các hình thức kế toán trong doanh nghiệp 18 PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL - CCDC TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG I. VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG 21 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cao su Đà Nẵng21 2. Quá trình phát triển có thể chia làm 2 giai đoạn chính21 3. Hình thức sở hữu, chức năng, nhiệm vụ của công ty22 4. Khó khăn và thuận lợi tại Công ty Cao Su Đà Nẵng 23 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 23 1. Cơ cấu tổ chức 23 2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, bộ phận 25 3. Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty Cao Su Đà Nẵng 26 4. Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cao Su Đà Nẵng 28 III. HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CCDC TẠI CÔNG TY DRC 29 1. Phân loại và tính giá NVL- CCDC29 2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 31 3. Hạch toán tổng hợp nhập xuất NVL - CCDC 35 4. Thủ tục, chứng từ hạch toán nhập, xuất kho NVL - CCDC35 IV. TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ NHẬP NVL - CCDC 37 1. Trình tự hạch toán 37 2. Nguyên vật liệu phụ 40 3. Xuất kho NVL chính 42 4. Tổng hợp các nghiệp vụ hạch toán nhập xuất NVL - CCDC 45 PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL - CCDC TẠI CÔNG TY I. NHẬN XÉT CHUNG 49 II. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NVL TẠI CÔNG TY49 III. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL - CCDC TẠI CÔNG TY50 1. Nhận xét về thủ tục nhập xuất kho NVL - CCDC 50 2. Một số ý kiến về hạch toán tổng hợp nhập xuất NVL51 IV. BÀI HỌC RÚT RA TỪ TÌNH HÌNH THỰC TẾ 52 Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC