Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước hệ thống chính sách, chế độ kế toán của Việt Nam cũng không ngừng được sửa đổi, cải tiến, hoàn thiện và phát triển cho phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế, giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng làm ăn hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp và tài chính quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt khi nước ta ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO (11/2007) theo cam kết của Việt Nam trong quá trình đàm phán gia nhập WTO thì mọi hàng rào thuế quan sẽ bị dỡ bỏ. Điều này vừa giúp các doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường nhưng cũng đặt ra cho các doanh nghiệp những thách thức lớn hơn đó là sự cạnh tranh gay gắt hơn trên thị trường. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải tìm ra giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động đơn vị vừa nâng cao chất lượng sản xuất vừa tiết kiệm được chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm. NVL, CCDC là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất vật chất. Trong thực tế, với các doanh nghiệp sản xuất chi phí NVL, CCDC chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp, vì NVL, CCDC khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm trong khi đó NVL, CCDC thường đa dạng và phong phú. Vì vậy các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác kế toán NVL, CCDC luôn cải thiện công tác kế toán NVL, CCDC và thực hiện công tác này một cách có hiệu quả nhất để đạt được kết quả tốt nhất trong việc tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Việc hạch toán NVL, CCDC không chỉ phục vụ công tác quản lý NVL, CCDC mà còn là tiền đề để hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC