Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất

Tốc độ của thời gian đang đưa nhân loại tới những năm đầu của thiên niên kỷ mới. Đối với nhiều quốc gia thời điểm lịch sử này đang khẳng định vững mạnh các thành tựu về nền kinh tế khoa học công nghệ nhưng với riêng Việt Nam mục tiêu đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước. Vấn đề đó được đặt ra cho nền kinh tế nước ta trước thiên niên kỷ mới mà trong đó cộng đồng các doanh nghiệp và doanh nhân được khẳng định giữ vai trò chủ đạo, then chốt. Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường chúng ta đang tiến hành đổi mới sâu sắc các cơ chế quản lý kinh tế tài chính mà trong đó kế toán giữ một vai trò đặc biệt quan trọng với chức năng cơ bản là cung cấp những thông tin không chỉ cho bản thân doanh nghiệp mà còn tất cả các bên quan tâm như là: nhà đầu tư, ngân hàng, nhà nước. Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao và giữ được chữ tín cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó có bộ máy tổ chức kế toán thực sự có năng lực am hiểu về nền kinh tế thị trường đáp ứng đẩy đủ, kịp thời, chính xác góp phần cho việc quản lý đồng vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiết kiệm và có hiệu quả. Do đó việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kế toán đã và đang được các ngành, các cấp quan tâm bởi vậy dù học ở trường lớp ngành nghề nào cũng đều thực hiện phương châm: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Nên vấn đề thực tập là nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo nghiệp vụ cho các học viên của nhà trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC