Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hà tĩnh

MỤC LỤC PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÁC ĐƠN VỊ.1 I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN NGHUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÁC ĐƠN VỊ.1 1. Khái niệm:1 2. Đặc điểm:1 3. Nhiệm vụ:1 II. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU:1 1. Phân loại nguyên vật liệu:1 1.1. Nguyên liệu, vật liệu chính:.1 1.2. Vật liệu phụ: .1 1.3. Nhiên liệu: .2 1.4. Phụ tùng thay thế, sửa chữa: .2 1.5. Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản:.2 1.6. Phế liệu:2 1.7. Vật liệu khác: .2 2. Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu:2 2.1. Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho:3 2.2. Đánh giá nguyên liệu, vật liệu xuất kho:3 III.PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU.4 1. Phương pháp thẻ song song:.4 1.1.Tại kho:4 1.2.Tại phòng kế toán:4 2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển:5 2.1.Tại kho:5 2.2.Tại phòng kế toán:5 3. Phương pháp sổ số dư:6 3.1.Tại kho:6 3.2.Tại phòng kế toán:6 IV. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN:7 1. Khái niệm và tài khoản sử dụng:7 1.1. Khái niệm:.7 1.2. Tài khoản sử dụng:7 2. Hạch toán tình hình nhập vật liệu trong doanh nghiệp:7 2.1 Hàng về hoá đơn cùng về:7 2.2. Trường hợp hàng thừa so với hoá đơn8 2.3. Trường hợp hàng thiếu so với hoá đơn:8 2.4. Trường hợp hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách không đảm bảo chất lượng như hợp đồng:8 2.5. Hàng về hoá đơn chưa về :9 2.6. Trường hợp tăng NVL khác:9 3. Hạch toán tình hình xuất nguyên vật liệu:9 PHẦN 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH11 A. Khái quát chung về công ty:11 I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY11 1.Lịch sử hinh thanh công ty.11 2.Chức năng Công ty11 II.ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC SẢN XUẤT, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VĂ THIẾT BỊ Y TẾ TĨNH:12 1. Quy trình công nghệ12 2.Tổ chức bộ máy13 IV.NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY .14 1. Tổ chức bộ máy kế toán:14 2. Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty16 B. CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC VÀ TBYT HÀ TĨNH17 1. Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại công ty17 1.1. Đặc điểm:17 1.2. Phân loại:17 1.3. Công tác quản lý nguyên liệu tại công ty .18 1.4. Đánh giá NLVL18 2. Chứng từ chủ yếu và trình tự luân chuyển chứng từ nhập xuất kho nguyên vật liệu.20 2.1. Chứng từ sử dụng.20 2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ nhập kho nguyên vật liệu20 2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ xuất kho nguyên vật liệu23 3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu.25 3.1. ở kho:25 3.2. Tại phòng kế toán27 4. Kế toán tổng hợp.31 5.Công tác kiểm kê nghuyên liệu vật liệu.34 6.1. Về việc tìm nguồn hàng cung cấp:35 6.2. Về việc sử dụng nguyên vật liệu tại công ty:35 PHẦN 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH.36 I.NHẬN XẾT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DƯỢC.36 1.nhận xét chung về công tác kế toán:36 2. Kết quả đạt được.37 3. Hạn chế còn tồn tại37 II.KIẾN NGHỊ ĐÓNG GÓP.38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC