Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty tnhh hoàng tâm

- Kết cấu đề tài: (gồm ba phần) Chương1: Cơ sở lý luận của kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cu. Chương2: Thực trạng của công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. Chương3: Phương hướng để giả quyết và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công Ty TNHH Hoàng Tâm. CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 1.1.Những vấn đề chung về kế toán nguyên liệu và công cụ dụng cụ: 1.1.1.Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ: - Vật liệu dụng cụ trong đơn vị được coi là hình thái tài sản thuộc nguồn kinh phí, quỹ cơ quan hoặc vốn.Thuộc quyền sử dụng khai thác của mỗi đơn vị. - Vật loại dụng cụ đựoc chia thành các loại sau: - Nguyên vạt liệu dùng trong công tác chuyên môn ở đơn vị hành chính sự nghiệp. - Nguên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất kinh doanh. - Nhiên liệu. - phụ tùng thay thế. - công cụ dụng cụ: Công dụng cụ bình thường. Công dụng cụ lâu bềnh. +Công cụ dụng cụ lâu bềnh: (giá trị tương đối lớn, có thòi gian sử dụng lâu dài) nên khi xuất dùng cần phân bổ. 1.1.2.Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: 1.1.2.1. phân loại nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp bao gồm nnhiều thứ, nhiều loại khác nhau, có giá trị công cụ nguồn hình thành,….khác nhau. Do vậy tiến hành phân loại nguyên vật liệu nhằm tạo điều liện cho việc hạch toán và quản lý nguyên liệu. _Nguyên vật liệu chính: là những thứ nguyên vật kiệu mà sau quá trình gia công, chế biến sẽ tao thành nên thực thể vật chất chủ yếu là sản phẩm. _nguyên vật liệu phụ: là những vật liệu chỉ có tác dụng phụ trợ cho sản phẩm, được kết hơp vật liệu chính để làm thay đỏi màu sắc, hình dáng mùi vị hoặc dùng để bảo quản, phục vụ lao động chộng cho các tư liệu lao động. VD:Dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm thuốc tẩy, thuốc chống rỉ, hương liệu xà phòng, giẻ lau…. 1.1.2.2. Phân loại công cụ, dụng cụ: Công cụ dụng cụ bao gồm: tất cả công cụ,dụng cụ sử dụng phục vụ cho mục đích sản xuất chế tạo sản phẩm, hàng hoá. Ssau mỗi lần xuất dùng, giá trị của bao bì giảm dần và được chuyển vào chi phí liên quan. + Các loại bao bì dùng để chứa dựng vật liệu, hàng hoá trong quá trình thu mua, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá: + Những dụng cụ đồ nghề bàng thuỷ tinh, sành sứ, quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc. Các loại bao bì dán kèm theo hàng hoá có tính giá riêng nhưng vẫn tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị bao bì trong quá trình dự trử, bảo quản hang chuyển hàng hoá. + Các dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất. + Các lan trại tạm thời, công cụ…trong xây dựng cơ bản. 1.1.3. Tính giá nguyên vật liệu và công cụ dung cụ: Vật liệu dụng cụ mua ngoài = giá thực tế ghi trên sổ – (các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua được hưởng + các chi phí gia công + các loại thuế đuợc hoàn lại (nếu có) và các chi phí thu mua thực tế ). Để xác định giá thực tế ghi sổ của vật liệu, dụng cụ, sản phẩm sản xuất kho trong kỳ, tùy theo đặc điểm của từng doanh nghiệp, và yêu cầu trình độ quản lý và trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán. Có thể sử dụng một trong các phương pháp sau đây theo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán, nếu đổi phương pháp thi phải giải thích rõ ràng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC