Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TM & DV Hồng Trà

Mục lục Lời cảm ơn……………………………………………………………….1 Lời mở đầu……………………………………………………………….2 Phần I. Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp CFSX và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất ………….3 I. Khái quát chung về CPSX và tính giá thành SP ……………….3 1. Chi phí sản xuất…………………………………………………….3 1. 1. Khái niệm.3 1.2. Phân loại CF.3 2. Giá thành sản phẩm ……………………………………………….4 2.1. Khái niệm giá thành.4 2.2 Phân loại giá thành.5 3. Mối quan hệ giữa CPSX và tính giá thành sản phẩm…………….5 II. Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sP …………………….6 1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doan nghiệp …………………………………………………………………6 1.1.Đối tượng KINH Tế tập hợp CPSX.6 1.2. Phương pháp KT tập hợp CPSX………………………………….6 2. Đánh giá SPDD cuối kỳ…….………………………………………13 2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVLTT hoặc chi phí NVL chính trực tiếp …………………………………………………………………………….13 2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương…………………………………………………………………………………13 2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức………………….14 3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất …………………………………………………………….14 3.1. Đối tượng tính giá thành………………………………………………14 3.2. Kỳ tính giá thành……………………………………………………….14 3.3. Các phương pháp tính giá thành…………………………………….14 III. Các hình thức và phương pháp chi sổ kế toán………………….17 Phần II. Thực trạng hoạt động hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà …………………………………………18 I. Đặc điểm chung về công ty thương mại và du lịc Hồng Trà.18 1. Quá trình hình thành và phát triển ………………………………18 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty thương mại và Du lịch Hồng Trà ………………………………………………………………….19 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà…………………………………….21 4. Trưởng phòng kế hoạch - tài chính ……………………………….23 II. Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và du lịch hồng trà……………….26 1 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành26 2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 26 3. Kế toán kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang……………….37 4. Kế toán tính giá thành sản phẩm 39 Phần III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà.40 I. đánh giá tình hình chung40 II. Những hạn chế còn tồn tại41 III. Một số giải pháp nâng cao công tác hạch toán cổ phần và tính giá thành tại công ty thương mại và du lịch hồng trà41 Kết luận 44 Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC