Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ Thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất Nhà Trường Đ

Trang LỜI NÓI ĐẦU1 PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ( Thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất Nhà trường Đà Nẵng)3 1.1Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ (thuộc Công ty Xây dựng và TBNT nhà trường Đà Nẵng )3 1.1.1Quá trình hình thành và phát triển3 1.1.2Chức năng và nhiệm vụ6 1.1.3Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển7 1.2Đặc điểm tổ chức sản xuất và cơ cấu tổ chức quản lý 9 1.2.1Đặc điểm tổ chức sản xuất9 1.2.2Cơ cấu tổ chức quản lý9 1.3Tổ chức công tác kế toán12 1.3.1Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 12 1.3.2Hình thức kế toán và trình tự chứng từ ghi sổ 13 1.3.3Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán14 PHẦN 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ( Thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất Nhà trường Đà Nẵng)17 2.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng và dịch vụ17 2.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 17 2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm18 2.1.3 Nhiệm vụ của kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm 19 2.2 Kế toán chi phí sản xuất gạch hoa tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ theo phương pháp kê khai thường xuyên20 2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp20 2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp22 2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 24 2.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất 26 2.2.5 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang27 2.3 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiệp xây dựng và dịch vụ 29 2.3.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm29 2.3.2 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 30 2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 41 2.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 41 2.4.2 Tính giá thành sản phẩm43 PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ( Thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất Nhà trường Đà Nẵng)44 3.1 Những ưu điểm và nhược điểm của công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm44 3.1.1 Ưu điểm 44 3.1.2 Nhược điểm 46 3.2 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm48 Kết luận 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC