Kế toán thu nhập - Chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá, thực trạng và giải pháp

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã vạch ra đường lối đổi mới cho nền kinh tế nước ta, chuyển từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, đây thực sự là một bước ngoặc có tính quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Chế độ tự chủ về tài chính được xác lập, mỗi doanh nghiệp là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình. Cùng với sự đổi mới của đất nước, ngành Ngân hàng cũng phải tự hoàn thiện mình, đổi mới toàn diện cả về cơ cấu tổ chức cũng như phương thức hoạt động, cơ chế nghiệp vụ để xứng đáng là người dẫn đường trong nền kinh tế thị trường Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt có vai trò quan trọng và cần thiết cho nền kinh tế đó là trung gian tài chính quan trọng nhất để tích tụ và tập trung vốn đáp ứng cho công cuộc CNH- HĐH đất nước. Vói phương châm đổi mới toàn diện, triệt để và sâu sắc nên đã đòi hỏi Ngân hàng phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của mình với mực đích là hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Trong nền kinh tế thị trường, đối với mọi doanh nghiệp lợi nhuận chính là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trên tất cả các phương diện. Chính vì vậy đánh giá kết quả kinh doanh là một hoạt động tất yếu, một yêu cầu quan trọng đối với các nhà quản trị kinh doanh Ngân hàng, để Ngân hàng có thể tồn tại và phát triển trong cạnh tranh. Muốn xác định đầy đủ hiệu quả kinh doanh phải tính toán, phân tích mọi khoản thu nhập, chi phí phát sinh trong qúa trình hoạt động, nhằm phát hiện các “mảnh đất màu mỡ” có khả năng mang lại lợi nhuận cao, hạn chế những khoản chi phí bất hợp lý và thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh tế. Đồng thời thấy được những nguyên nhân tồn tại, những tác động tích cực và tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, từ đó có những biện pháp khắc phục và hướng đi đúng đắn. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích, quản lý các khoản thu nhập, chi phí đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng, qua thời gian thực tập tại NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo Khoa Kế toán - Kiểm toán Ngân hàng - Học viện Ngân hàng và đồng nghiệp của NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá, em đã mạnh dạn chọn đề tài : “Kế toán thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại NHNo & PTNT Chi nhánh số 7 tỉnh Thanh Hoá, thực trạng và giải pháp”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC