Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm y tế

Như chúng ta đã biết trong cơ chế thị trường như hiện nay, lao động là một yếu tố không thể thiếu được trong quá trình hoạt động đều bất kỳ một doanh nghiệp nào nói chung và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói riêng. Nó là hoạt động có ý thức của con người và luôn mang tính sáng tạo. Đi đôi với lao động là tiền lương. Công cụ này nếu được nhà quản lý sử dụng đúng đắn sẽ là đòn bẩy kích thích người lao động phát huy hết khả năng và bầu nhiệt huyết cảu mình trong công việc. Theo đó sẽ nâng cao được hiệu quả và năng suất lao động - đây là điều mà các doanh nghiệp cũng như các đơn vị hành chính sự nghiệp hướng đến. LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN I : LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP2 I.KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG2 1. Khái niệm2 2. Nhiệm vụ của Kế toán tiền lương2 3. Ý nghĩa tiền lương2 II. QUỸ LƯƠNG, QUỸ BHXH, QUỸ BHYT, KPCĐ3 1. Quỹ lương3 2. Quỹ BHXH3 3. Quỹ BHYT4 4. Kinh phí Công Đoàn4 III.HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG5 1. Khái niệm lương thời gian 5 2. Hình thức trả lương theo thời gian5 3. Các hình thức lương thời gian5 IV.KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG6 1.Chứng từ sử dụng6 2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương14 PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HÀ TĨNH19 I. Giới thiệu khái quát chung về đơn vị 19 1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị 19 2. Tổ chức bộ máy quản lý 20 3. Tổ chức bộ máy kế toán22 II.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI ĐƠN VỊ25 1. Phương pháp tính lương tại đơn vị25 2. Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương26 PHẦN III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HÀ TĨNH 38 I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG NÓI RIÊNG 38 1. Ưu điểm 38 2. Nhược điểm38 II. NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ40 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC