Kế toán tiền lương với người lao động

mục lục Lời nói đầu1 phần I: CO S? lý luận chung về tiền lương3 1.1- Khái niệm và bản chất của tiền lương.3 1.2 - Vai trò và nhi?m v? c?a k? toỏn ti?n luong5 1.2.1- Vai trũ của kế toán tiền lương5 1.2.2- Nhiệm vụ của kế toán tiền lương6 1.3 - Các hình thức tr? lương.6 1.3.1 - Hình thức trả lương theo thời gian.7 1.3.2 - Hình thức trả lương theo sản phẩm.9 1.3.3 - Quỹ tiền lương11 Phần II: TH?C TR?NG CH? é? K? TOÁN TI?N LUONG T?I VI?T NAM12 2.1 - K? toán chi tiết tiền lương.12 2.1.1 - Hạch toán số lượng lao động.12 2.1.2 - Hạch toán sử dụng thời gian lao động.12 2.1.3 - Hạch toán kết quả lao động.13 2.1.4 - Tính lương, tính thưởng và lập bảng thanh toán lương.14 2.2 - K? toán tổng hợp tiền lương.23 2.2.1 - Tài khoản sử dụng.23 2.2.2 - Trình tự hạch toán.24 phần III: PHUONG HU?NG HOÀN THI?N K? TOÁN TI?N LUONG V?I NGU?I LAO é?NG28 3.1- é?c di?m k? toỏn tiền lương của một số nước trờn th? gi?i28 3.2- So sỏnh K? toỏn ti?n luong Qu?c t? v?i K? toỏn ti?n luong t?i Vi?t Nam.29 3.3- So sỏnh gi?a cỏc Ch? d? K? toỏn c?a Vi?t Nam v? ti?n luong.29 3.3.1- So sỏnh v? cỏc ch?ng t? s? d?ng29 3.3.2- So sỏnh v? cỏc tài kho?n s? d?ng30 3.3.2- So sỏnh v? cỏch h?ch toỏn31 3.3.3- Phuong hu?ng hoàn thi?n k? toỏn ti?n luong v?i ngu?i lao d?ng t?i Vi?t Nam31 kết luận34 TÀI LI?U THAM KH?O35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC