Kế toán tiêu thụ và Xác định kết quả Kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh

Ngay từ khi xuất hiện con người đã tiến hành các hoạt động kinh tế từ đơn giản đến phức tạp. Hoạt động kinh tế luôn giữ vai trò trung tâm của mọi hoạt động xã hội và nó là cơ sở cho các hoạt động khác. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chúng ta hiện nay đang tồn tại nhiều thành phần kinh tế với sự đa dạng các hình thức sở hữu. Tại Đại hội X của Đảng, Đảng ta xác định nền kinh tế nước ta đang tồn tại năm thành phần kinh tế đó là: Thành phần kinh tế nhà nước, thành phần kinh tế tập thể, thành phần kinh tế tư nhân, thành phần kinh tế tư bản, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, diện mạo nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến đáng kể với nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia. Với giai đoạn hơn 20 năm phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Khi nước ta đã chính thức trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO để hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển thì nước ta đã chú trọng vào việc phát triển sản xuất hàng hóa có chất lượng; Tạo điều kiện, thúc đẩy các thành phần kinh tế, các ngành nghề phát triển nhất là thành phần kinh tế tư nhân. Phương châm phát triển kinh tế của nước ta là: Phát triển kinh tế thị trường hàng hóa, dịch vụ đa dạng, thu hẹp những lĩnh vực mà nhà nước đang độc quyền kinh doanh, xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp, mở rộng thị trường ra nước ngoài. Điều đó khẳng định hơn vai trò của các doanh nghiệp tư nhân là rất quan trọng. Bên cạnh đó việc quản lý hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh được nhận thức là một khâu quan trọng trong quán trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp sản xuất, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Thịnh ( Công ty TM và DV Đức Thịnh) đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực để điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hiệu quả kinh tế và kiểm tra quá trình sử dụng tài sản, giám đốc tiền vốn nhằm chủ động và đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sản phẩm gắn liền với các nghiệp vụ tiêu thụ, các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ, chí phí quản lý doanh nghiệp, kết quả tiêu thụ và nhiệm vụ của kế toán gắn liền với toàn bộ quá trình cho đến khi xác định được kết quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở bù đắp được các chi phí đã bỏ ra để thực hiện quá trình đó, đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC