Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại công ty TNHH tư vấn - Đầu tư và xây dựng Đồng Tâm

Ngày nay trước sự vận động của nềnkinh tế thị trường và xu hướng hội nhập chung của nền kinh tế thế giới thì con người cần có một công cụ quản lý kinh tế một cách hiệu quả và chính xác nhất để đồng hành cùng với nhu cầu phát triển không ngừng của mình. Và Kế toán là một công cụ quản lý kinh tế tối ưu được con người lựa chọn, với vai trò dùng tiền là thước đo đểghi chép nên Kế toán ph ản ánh quá trình ho ạt động kinh doanh một cách xuy ên suốt và cụ thể nhất. Vì vậy Kế toán có liên quan mật thiết với tài chính_một bộ phận quan trọng của kinh tế doanh nghiệp. Trong một Công ty, một Doanh nghiệp nào thìcông tác Kế toán vốn bằng tiền cũng góp phần khá quan trọng trong điều hành sản xuất kinh doanh. Vốn bằng tiền và các khoản nợ là khoản mục có tính chất biến động thường xuyên và phức tạp và nó cũng là một phần hành Kế toán liên quan đến công tác quản lý, liên quan đến việc sử dụng đồng tiền với chức năng thanh toán thông qua các mối quan hệ kinh tế giữa Doanh nghiệp, Công ty với các chủ thể xã hội khác. Hiện tại, công tác Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu tại Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tương đối hoàn chỉnh, và bản thân em cũng đi sâu tìm hiểu và nắm bắt thực tế. Từ những thực tế nảy sinh nhiều vấn đề,nhận thấy được tầm quan trọng của Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì vấn đề quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của Doanh nghiệp có một ý nghĩa rất quan trọng. Với vai trò quan trọng như vậy nên em chọnnội dung “Kế toán vốn bằng tiền và các khoản nợ phải thu”, làm đề tài nghiên cứu cho mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC