Kết quả công tác điều dưỡng năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 - 2017

Ỷ SỐ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH/BÁC SỸ Tổng số bác sỹ: 67.750 Tổng số điều dưỡng, hộ sinh: 120.875 Tỷ số điều dưỡng, hộ sinh/bác sỹ là 1,8 Xếp hàng thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á (Philippine là 5,1, ở Indonesia là 8,0, Thái Lan là 7,0) Thiếu nhiều so với quy định tại Quyết định Số 153/2006/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch Số 08/2007/TTLTBYT-BNV

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC