Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2009

PHẦN THỨNHẤT TỔNG QUAN VỀCƠCẤU VÀ THỰC TRẠNG CHI TIÊU CỦA CÁC LOẠI KHÁCH DU LỊCH QUA KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PART I

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC