Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ công nhân viên

Điều đó gợi ý cho Công ty CT-IN có thể tăng năng suất lao động bằng cách sử dụng 35% số người chưa phát huy hết khả năng đồng thời với việc tăng thu nhập cho họ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC