Khái quát viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

Đất nước ta từ bị chia cắt thành hai miền Nam-Bắc đó được thống nhất từ thỏng 5-1975. Trong nền kinh tế cũ hoạt động theo cơ chế tập trung quan liờu, bao cấp, chủ yếu chỉ cú hai thành phần là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể do đú nền kinh tế hoạt động kộm hiệu quả sản xuất kụng đủ tiờu dựng, lạm phỏt cú lỳc lờn đến 700% đời sống nhõn dõn gặp nhiều khú khăn.Nhưng sau đại hội đổi mới năm 1986 chuyển nền kinh tế cũ sang nền kinh tế hàng hoỏ nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường trong đú kinh tế nhà nướcc giữ vai trũ chủ đạo. Đơn vị sản xuất cơ sở trong nụng nghiệp trước đõy là hợp tỏc xó nụng nghiệp nay là hộ gia đỡnh nụng dõn, bờn canh đú cũn tồn tại cỏc hỡnh thức mới như kinh tế trang trại, kinh tế nhà nước, kinhtế tập thể hoạt động theo cơ chế mới tuõn thủ cỏc quy luật thị trường. Kết quả là nước ta từ chỗ phải nhập khẩu lương thực, cú năm tới 2 triệu tấn gạo (1979), từ năm 1989 đó liờn tục xuất khẩu lương thực, năm nhiều lờn tới 4,5 triệu tấn kim ngạch xuất khẩu nụng sản từ một vài trăm triệu đó lờn tới vài tỷ đụla Mỹ, nước ta đó trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo, càphờ, điều hồ tiờu hàng đầu thế giới. Đời sống nhõn dõn được nõng cao rừ rệt, nơi nơi xuất hiện những nụng dõn làm ăn giỏi mỗi năm dăm chục triệu đồng, dăm trăm triệu đồng, thậm chớ nhiều tỷ đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC