Khóa luận Cải cách hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trong bối cảnh tiến trình khu vực hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh với nhiều hình thức khác nhau, không thể có một quốc gia nào tự tách mình ra khỏi tiến trình chung đó. Nền kinh tế nước ta có khoảng thời gian 15 năm chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và đã thu được những thành tựu to lớn trên nhiều mặt. Ngành ngân hàng Việt Nam mà đặc biệt là hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong bối cảnh đó, đã tiếp cận khá nhanh với các hình thức kinh doanh hiện đại, đã được củng cố chấn chỉnh, đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển. Tuy nhiên cũng còn không ít khó khăn, tồn tại, yếu kém cần phải tiếp tục chấn chỉnh, củng cố và cơ cấu lại. Cùng chung một nền tảng của chế độ kinh tế, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng trong công cuộc cải cách nền kinh tế nói chung và cải cách hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng. Cuộc chuyển đổi ở cả hai nước đều đặt ra những vấn đề nan giải giống nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. Trong lĩnh vực này, tuy cả hai nước đã đạt được một bước tiến khá dài và đã có những cố gắng đáng kể để đi kịp với những bước chuyển đổi chung, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề nan giải mà cả hai nước phải tiếp tục giải quyết, trong đó những kinh nghiệm của Trung Quốc có thể trở thành bài học quý báu cho Việt Nam. Từ những nghiên cứu của bản thân về hệ thống Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, về những biện pháp cải cách mà các Ngân hàng Thương mại Trung Quốc đang làm, trên cơ sở tìm hiểu và phân tích hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam, em xin đưa ra những bài học kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam có thể tham khảo được từ Trung Quốc nhằm góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc cải cách của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam, nhằm phát triển các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trở thành những Ngân hàng Thương mại đích thực trong cơ chế thị trường có khả năng cạnh tranh và hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC