Khóa luận Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ở Việt Nam

Chính sách cổ tức hiện vẫn là một khái niệm mới đối với nhiều ngƣời. Chính sách cổ tức là gì và nó đóng vai trò nhƣ thế nào đối với công ty vẫn là một vấn đề chƣa đƣợc tổng kết đầy đủ. Chính sách cổ tức phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể của mỗi công ty. Ngƣời ta không thể có một câu trả lời rõ ràng về chính sách cổ tức, nhƣng vẫn phải đặt ra những căn cứ để lựa chọn một chính sách cổ tức sao cho có lợi nhất cho công ty. Với chủ trƣơng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN, đƣợc triển khai từ năm 1992 mà thực chất là việc sắp xếp lại các DNNN, trọng tâm là tiến hành cổ phần hoá nhằ m nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hình thức công ty cổ phần vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam và thực sự chƣa phát huy hết đƣợc những ƣu điểm của nó. Ở Việt Nam hiện nay, thậm chí là có một số công ty cổ phần vẫn chƣa hình dung rõ nét chính sách cổ tức là nhƣ thế nào. Việc trả cổ tức của công ty còn mang nặng tính tự phát, chƣa có tính chiến lƣợc. Hiện nay, việc các công ty chi trả cổ tức cho các cổ đông có rất nhiều vấn đề nảy sinh nhƣ: trả cổ tức bằng cổ phiếu, trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng tài sản hay mua lại cổ phiếu, Xuất phát từ thực tế đó việc nghiên cứu làm rõ về cổ tức và chính sách cổ tức, cách thức xây dựng chính sách cổ tức tối ƣu, cũng nhƣ việc đánh giá tầm quan trọng của nó đối với công ty là rất cần thiết. Do vậy, “Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ở Việt Nam” đƣợc chọn là m đề tài cho bà i khoá luận tốt nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC