Khóa luận Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trong quá trình xây dựng xã hội ngày càng văn minh, phồn thịnh, con đường đi tất yếu của mọi quốc gia là phải công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, và chính sách kinh tế đối ngoại đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình này. Thực tế cho thấy, nhờ có các chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước đúng đắn và phù hợp với tình hình kinh tế chính trị, Việt Nam đã đạt được một số thành công bước đầu quan trọng về kinh tế trong thời kì 1991-2000. Bước sang thiên niên kỉ mới, Việt Nam đứng trước yêu cầu thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu của thế kỉ XXI là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp (trích Văn kiện Đại hội IX), Chính sách kinh tế đối ngoại tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá. Với đề tài: “Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, nội dung đề tài sẽ được tập trung vào phân tích tầm quan trọng của chính sách kinh tế đối ngoại trong việc đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá của các nước NIEs châu Á, một số nước ASEAN, và của Việt Nam qua từng thời kì, đồng thời đưa ra các định hướng giải pháp cho sự phát triển kinh tế trong tương lai với tình hình kinh tế thế giới có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây và trong tương lai do bị ảnh hưởng từ các cuộc khủng bố thế giới, từ các cuộc chiến tranh do Mỹ và đồng minh phát động như chiến tranh tại Nam Tư, Apganistan và Irak, các cuộc chiến tranh về sắc tộc,.và từ bệnh dịch SARS đang hoành hành một số nước trên thế giới. Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu vai trò của kinh tế đối ngoại đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phân tích những mặt tích cực và chưa tích cực của bức tranh quan hệ kinh tế thương mại quốc tế hiện nay của nước ta trên cơ sở các chính sách kinh tế đối ngoại, tìm hiểu quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát huy lợi thế so sánh và các giải pháp phát triển kinh tế đối ngoại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời gian tới. Kết cấu nội dung nghiên cứu của đề tài gồm ba chương và phần kết luận, cụ thể : Chương I: Kinh tế đối ngoại - giải pháp đặc biệt quan trọng tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chương II: Thực trạng kinh tế đối ngoại phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá từ khi đổi mới đến nay Chương III: Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế đối ngoại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời gian tới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC