Khóa luận Đánh giá chất lượng môi trường đất một số vùng trồng cây công nghiệp tại huyện Hòa Vang, tp.Đà Nẵng bằng chỉ thị sinh học giun đất

Đất là một hợp phần quan trọng của hệ sinh thái. Nó có ý nghĩa rất lớn đến khả năng cung cấp nước, muối khoáng, chất dinh dưỡng cho cây ● Suy thoái đất sẽ làm giảm hoặc mất đi khả năng cung cấp những lợi ích cơ bản cho con người ● Phương pháp quan trắc sinh học đánh giá chất lượng đất bổ trợ cho phương pháp hóa lý sẽ mang lại hiệu quả cao ● Xuất phát từ ý tưởng cần có những nghiên cứu sâu hơn về giun đất để thấy được mối quan hệ giữa chỉ số đa dạng của giun đất và chất lượng đất Với những lý do trên chúng tôi chọn đề tài “Đánh giá chất lượng môi trường đất một số vùng trồng cây công nghiệp tại huyện Hòa Vang, tỉnh Đà Nẵng bằng chỉ thị sinh học giun đất”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC