Khóa luận Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt thành phố hải duơng, tỉnh Hải Duơng và đề xuất giải pháp quản lý

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ): - Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp quản lý. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán: - Tổng quan về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt. - Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP Hải Dương: nguồn phát sinh, hiện trạng phân loại, thu gom, vận chuyển, trung chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC