Khóa luận Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nuớc thải của bệnh viện Việt – Tiệp, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Tổng quát  Khái niệm và phân loại nước thải  Các thông số đặc trưng của nước thải  Các phương pháp xử lý nước thải  Nước thải bệnh viện - Mô tả hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Việt Tiệp  Giới thiệu chung về bệnh viện Việt Tiệp  Khái quát về môi trường bệnh viện Việt Tiệp  Các nguồn nước thải của bệnh viện Việt Tiệp  Mô tả hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện Việt Tiệp  Chất lượng nước thải của hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Việt Tiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC