Khóa luận Đánh giá hiệu quả sản xuất cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Đề tài nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả sản xuất cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Triệu Phong. Khóa luận bao gồm những nội dung và kết quả nghiên cứu cơ bản như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề nghiên cứu Đề cập đến các khái niệm về hiệu quả kinh tế; đặc điểm sinh học, yêu cầu kỹ thuật của cây của cây cao su. Tình hình xuất khẩu và tiêu thụ cao su ở Việt Nam: Cao su ở Việt Nam xuất khẩu tăng cao ở năm 2011 và có xu hướng giảm vào năm 2014, và xuất khẩu chủ yếu qua các nước và theo thứ tự xuất khẩu như sau: Cao nhất là Trung Quốc đến lần lượt là ASEAN, Ấn Độ, EU, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ucraina. Tình hình phát triển cao su trên địa bàn Quảng Trị: Tỉnh Quảng Trị cũng đang có nhiều biện pháp cũng như chính sách đồng thời tăng về cả diện tích lẫn năng suất của cao su tiểu điền. Năm 2013 sản lượng cao su tỉnh Quảng Trị đạt 20345 tấn, năm 2014 sản lượng là 22564 tấn và tăng10,91% so với năm 2013. Năm 2015 cao su tiểu điền đưa sản lượng của mình lên 26786 tấn, tốc độ tăng trưởng đạt 118,71%. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu:Tổng giá trị sản xuất , Chi phí trung gian, Chi phí đầu tư cơ bản bình quân, Tổng chi phí sản xuất, Lợi nhuận, Năm hòa vốn đầu tư, Gía trị tương lai của khoản đầu tư. Chương 2: Đánh giá hiệu quả sản xuất cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Đề cập đến điều kiện tự nhiên, Kinh tế xã hội của huyện Triệu Phong Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC