Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí

1. Tính cấp thiết của đề tài. Tại Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ một vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt sau khi có sự chuyển đổi kinh tế từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa (năm 1986). Sau Đại hội VI, thành phần kinh tế tư nhân bắt đầu được quan tâm đúng mức. Khẳng định kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường có sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Các hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp tư nhân được thành lập tăng lên nhanh chóng, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Các doanh nghiệp này có vốn đầu tư ít nhưng lại sử dụng một lượng lao động rất lớn. Theo thống kê hiện nay các DNV&N chiếm tới 95% trong tổng số các doanh nghiệp trong cả nước, đóng góp vào 30% GDP, thu hút 70% lao động làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp, địa bàn hoạt rộng khắp trên cả nước. Cùng với sự phát triển của các DNV&N, có một thực tế các doanh nghiệp này đang rất thiếu vốn để có thể mở rộng sản xuất kinh doanh. Các DNV&N sử dụng nguồn vốn tự có hay huy động từ người thân không đáp ứng được yêu cầu về thời gian và số lượng. Phát hành Trái phiếu, Tín phiếu doanh nghiệp cũng không phải là một giải pháp tốt khi chi phí phát hành tương đối tốn kém, thời gian dài và một vướng mắc lớn nhất là đa số các DNNVV rất khó phát hành đủ lượng vốn cần thiết theo kế hoạch do người mua thiếu thông tin về doanh nghiệp phát hành. Do đó, để loại hình doanh nghiệp này hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích cho nền kinh tế, bên cạnh nỗ lực của bản thân các doanh nghiệp để khắc phục những yếu điểm nội tại, cần có sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, của hệ thống Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Thực tế cho thấy việc tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng của các doanh nghiệpvừa và nhỏ là không đơn giản. Chính vì vậy, việc tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ đang là mối quan tâm đặc biệt của các NHTM, trong đó không loại trừ NHTMCP Dầu khí – GP Bank. Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP Dầu khí” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. *Khoá luận hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng và chất lượng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường. Từ đó thấy rõ được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. * Đánh giá thực trạng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP dầu khí, những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục. * Từ thực tế, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP dầu khí. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của khoá luận là hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP Dầu khí * Phạm vi nghiên cứu: những vấn dề liên quan tới cơ chế, định hướng chính sách cho hoạt động tín dụng, các giải pháp, quy trình cho vay tại NHTMCP Dầu khí trong thời gian từ 2007 – 2009. 4. Phương pháp nghiên cứu. Trong khoá luận có sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu kết hợp lịch sử với logic, phương pháp hệ thống, thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp và minh hoạbằng các bảng, biểu số liệu được thu thập qua nhiều năm. 5. Kết cấu của đề tài. Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP Dầu khí Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP Dầu khí

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC