Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Hải Phòng

Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: Sinh viên Trần Thị Đài Trang có tinh thần, thái độ nghiêm túc và độc lập, chủ động trong nghiên cứu. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu ): a. Nội dung và kết quả nghiên cứu của khóa luận: Đảm bảo đầy đủ những nội dung khoa học cả về lý luận và thực tiễn b.Tiến độ thực hiện khóa luận: Thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của nhà trường c. Bố cục trình bày của khóa luận: Bố cục hợp lý, văn phong trong sáng, dễ hiểu, trình bày đúng quy định

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC