Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại phõng giao dịch techcombank Thủy Nguyên

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Xây dựng cơ sở lý luận về công tác huy động vốn và hiệu quả công tác huy động vốn - Thu thập số liệu và phân tích thực trạng công tác huy động vốn - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn và đề xuất kiến nghị 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Báo cáo tài chí, Báo cáo thƣờng niên, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, lãi suất huy động, cho vay bình quân của Techcombank Thủy Nguyên 2009-2011 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Techcombank Hải Phòng – Phòng giao dịch Techcombank Thủy Nguyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC