Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thị xã lagi

Trong xu thế hội nhập về kinh tế quốc tế hiện nay, nhất là hội nhập về lĩnh vực tài chính ngân hàng, các ngân hàng thƣơng mại không chỉ phải cạnh tranh với những kênh huy động vốn khác trong nƣớc mà còn phải cạnh tranh với các ngân hàng nƣớc ngoài có tiềm lực rất mạnh về vốn. Rõ ràng, một ngân hàng có thế mạnh trong việc huy động vốn thì sẽ có nhiều thuận lợi trong việc phát triển các dịch vụ, đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trƣờng. Vì vậy, mỗi ngân hàng đều cần quan tâm thƣờng xuyên đến công tác huy động vốn, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bản thân ngân hàng và nhu cầu về vốn cho nền kinh tế. Hơn nữa, khách hàng ngày nay có rất nhiều sự lựa chọn cho đồng vốn tạm thời nhàn rỗi của mình, vì thế đối với NHTM việc giữ chân những khách hàng cũ của mình đã khó chứ chƣa nói đến việc thu hút khách hàng mới lại càng khó hơn. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của nguồn huy động vốn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh thị xã LaGi đã rất quan tâm đến công tác huy động vốn, phƣơng châm kinh doanh hằng năm của chi nhánh là “Tăng trưởng nguồn vốn, Nâng cao chất lượng, Phát triển dịch vụ”. Mục tiêu hàng đầu của chi nhánh là tăng trƣởng nguồn vốn, tuy nhiên trong công tác huy động vốn của chi nhánh vẫn còn một số khó khăn tồn tại. Vì thế, với những kiến thức đã học đƣợc ở trƣờng, cùng những kiến thức đã đƣợc thu thập trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã LaGi, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh thị xã LaGi” làm bài khóa luận tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC