Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Uông Bí

Đất nƣớc ta đang trong thời kỳ biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, đƣa đất nƣớc thoát khỏi tình trạng kém phát triển và nâng cao chất lƣợng cuộc sống. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động. Điều đó đồng nghĩa với việc trong nƣớc sự cạnh tranh đã diễn ra khốc liệt trong toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Hoạt động của ngành ngân hàng gắn liền với cơ chế quản lý kinh tế. Hệ thống ngân hàng nƣớc ta đã đƣợc cải tổ và hoạt động có hiệu quả, đóng vai trò nòng cốt trên thị trƣờng tiền tệ. Vấn đề nổi bật trong hoạt động ngân hàng là công tác huy động vốn, đây là hoạt động quyết định đến quy mô tín dụng, khả năng thanh toán và đảm bảo uy tín của ngân hàng, đồng thời nó cũng ảnh hƣởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên thị trƣờng. Các ngân hàng hiện nay đòi hỏi kinh doanh phải có hiệu quả cao vì thế hoạt động huy động vốn không chỉ đƣợc quan tâm huy động từ đâu mà còn đƣợc chú trọng huy động nhƣ thế nào để có hiệu qủa cao nhất, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC