Khóa luận Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam chi nhánh Hồng Bàng

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp: Nêu lý luận cơ bản về huy động vốn tại các ngân hàng thương mại: các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại; nguồn vốn và các hình thức huy động vốn; chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn từ đó rút ra được sự cần thiết phải tăng cường công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hồng Bàng trong thời gian qua dựa vào các số liệu và bảng biểu: cơ cấu nguồn vốn huy động từ năm 2009-2011, số liệu kết quả cho vay đầu tư, kết quả hoạt động kinh doanh Qua đó đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của chúng. Đưa ra những giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hồng Bàng dựa trên định hướng chung. Cuối cùng nêu một số kiến nghị với chính phủ, nhà nước, NHNN và NHTMCP Quốc tế Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC