Khóa luận Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại công ty TNHH một thành viên Văn Minh Hoàng

Lý do lựa chọn đề tài: Là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, hoạt động bán hàng có vị trí quan trọng với việc tổ chức các hoạt động của công ty trong điều kiện cơ chế thị trường. Nếu trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, Nhà nước chỉ rõ địa chỉ tiêu thụ hoặc bao tiêu sản phẩm cho công ty, thì trong cơ chế thị trường việc bán hàng là trách nhiệm của công ty, là vấn đề sống còn của công ty. Hoạt động trong ngành hàng điện thoại – một ngành hàng đang được phát triển tại Việt Nam với những đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng, môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Do đó hoạt động bán hàng của công ty Văn Minh Hoàng gặp không ít những khó khăn. Để có thể tồn tại và phát triển được công ty cần quan tâm hàng đầu tới hoạt động bán hàng và cần phải đưa ra các biện pháp thúc đẩy mạnh hoạt động bán hàng của công ty. Xuất phát từ sự cần thiết phải đề ra các biện pháp bán hàng của công ty, em quyết định chọn đề tài “Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng” lµm ®Ò tµi khóa luận tốt nghiệp. Nội dung nghiên cứu chuyên đề gồm: Một là, chuyên đề nghiên cứu các vấn đề cơ bản về hoạt động bán hàng của doanh nghiệp nói chung như: khái niệm, vai trò, nội dung hoạt động bán hàng, những nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động bán hàng điện thoại. Hai là, chuyên đề nghiên cứu một cách khái quát về công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng; thực trạng oạt động bán hàng điện thoạicủa công ty Văn Minh Hoàng trong những năm gần đây; những ưu điểm và hạn chế về công ty, về sản phẩm của công ty, từ đó tìm ra những nguyên nhân chủ yếu tồn tại những hạn chế đó. Ba là, chuyên đề nghiên cứu và đưa ra các biện pháp bán hàng của công ty Văn Minh Hoàng dựa trên định hướng và mục tiêu phảt triển hoạt động bán hàng của công ty Văn Minh Hoàng. Phạm vi nghiên cứu: chuyên đề tập trung nghiên cứu chủ yếu tại công ty Văn Minh Hoàng thông qua sự tìm hiểu thực tế tại công ty kết hợp với các cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng. Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng” bao gồm 3 phần chính (ngoài phần phụ lục, phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo): Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng. Chương 2: Thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng. Chương 3: Một số biện pháp thúc đẩy bán hàng đối với Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC