Khóa luận Hoàn thiện chiến lược marketing của công ty xây dựng công nghiệp hà nội giai đoạn 2007-2015

Từ những năm 1990 đến nay khối lƣợng đầu tƣ xây dựng của Nhà nƣớc tăng lên rất nhanh. Mức tăng bình quân hàng năm thời kỳ 1990 -1999 là 22.8%, thời kỳ 2000-2005 là 23.4%. Vốn đầu tƣ của Nhà nƣớc năm 1999 tăng gấp 5.5 lần năm 1990, năm 2005 tăng gấp 3 lần năm 2000. Hiện nay do ảnh hƣởng tạm thời của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ, tốc độ tăng đầu tƣ có chững lại, nhƣng theo dự đoán tốc độ này sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển ngày càng mạnh. Để thực hiện có hiệu quả khối lƣợng vốn đầu tƣ ngày càng tăng này đòi hỏi phải có một giải pháp đồng bộ toàn diện. Marketing xây dựng, với tƣ cách là một khoa học và công cụ cạnh tranh chủ yếu trong nền kinh tế thị trƣờng với các giải pháp có chất lƣợng cao về chiến lƣợc marketing sẽ giúp các doanh ngh iệp xây dựng đạt đƣợc hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng góp phần đảm bảo hiệu quả đầu tƣ của Nhà nƣớc và của toàn xã hội. Đứng trƣớc tình thế cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trƣờng xây dựng, các doanh nghiệp xây dựng phải tìm các biện pháp, phƣơng pháp cạnh tranh có hiệu quả để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nghiên cứu và vận dụng tốt marketing là một trong những biện pháp cơ bản nhất, phù hợp nhất trong điều kiện kinh tế thị trƣờng để đạt đƣợc mục t iêu này. Lý luận chung về marketing hiện nay đã đã đƣợc nghiên cứu nhiều và tƣơng đối hoàn thiện chủ yếu cho thị trƣờng hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa công nghiệp nhƣng còn chƣa đƣợc nghiên cứu đầy đủ, cụ thể hóa cho ngành xây dựng kể cả phạm vi thế giới và trong nƣớc. Trong khi đó ngành xây dựng có những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật rất khác so với những ngành công nghiệp và dịch vụ thông thƣờng khác nên có nhiều đặc điểm lý luận chung của marketing chƣa thật phù hợp với ngành xây dựng. Hơn nữa khoa học mar keting đối với 2 nƣớc ta còn tƣơng đối mới mẻ. Các doanh nghiệp xây dựng hiện nay cũng đã bắt đầu áp dụng một số hình thức về marketing nhƣng mới chỉ mang tính tự phát và chƣa hoàn thiện. Tất cả những lý do kể trên đòi hỏi một cách cấp thiết phải đẩy mạnh việc nghiên cứu, vận dụng lý luận chung của marketing vào ngành xây dựng. Xuất phát từ quá trình thu thập thông tin và nghiên cứu thị trƣờng các doanh nghiệp xây dựng, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện chiến lƣợc marketing của Công ty Xây dựng Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2007-2015” .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY