Khóa luận Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần TM và đầu tư phát triển Hạ Long

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng nhƣ thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiên hiện nay phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nƣớc mà đã đƣợc mở rộng, tăng cƣờng hợp tác với nhiều nƣớc trên thế giới. Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng có ảnh hƣởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán vốn bằng tiền là công cụ quản lý, tính toán kinh tế cung cấp các thông tin vốn bằng tiền cho các nhà quản lý để có cơ sở ra các quyết định về sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn bằng tiền, . Ở nƣớc ta trong thời gian qua thực tế cho thấy cho thấy ở các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nƣớc, hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ nói chung, vốn bằng tiền nói riêng còn rất thấp, chƣa khai thác hết hiệu quả và tiềm năng của chúng trong nền kinh tế thị trƣờng để phục vụ sản xuất kinh doanh.Công tác hạch toán còn bị buông lỏng. Từ nhận thức đã nêu trên, trong quá trình học tập và đƣợc thực tập tại Công ty Cổ phần T.M Và Đầu Tƣ Phát Triển Hạ Long em đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu vốn bằng tiền, kế toán vốn bằng tiền và đã chọn đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình là : “ Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tƣ Phát Triển Hạ Long.” Ngoài lời mở đầu và kết luận khoá luận gồm ba chƣơng: Chương I: Một số vấn để lý luận chung về vốn bằng tiền và công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp. Chương II: Công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Long. Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ Phần T.M Và Đầu Tư Phát Triển Hạ Long.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC