Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Minh Vũ

1.Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). Chƣơng 1 : Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp Chƣơng 2 : Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng Mại và Xây dựng Minh Vũ. Chƣơng 3 : Đề xuất một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng Mại và Xây dựng Minh Vũ. 2.Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. -Số liệu doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2012 tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại và xây dựng Minh Vũ 3.Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại và Xây dựng Minh Vũ Địa chỉ: Số 4/46 Phố Chợ Đôn – Nghĩa Xá – Lê Chân – Hải Phòn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC