Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP thương mại & Xây dựng hoàng Hải Đông

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). Chƣơng I. Một số vấn đề lý luận chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chƣơng II: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả kinh doanh tại công ty c.p thƣơng m ại & xây d ựng Hoàng Hải Đông . Chƣơng III:Một số giải pháp hoàn thi ện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty c.p thƣơng mại & xây d ựng Hoàng Hải Đông 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Số liệu doanh thu chi phí, xác định kết quả kinh doanh năm 2011 tại Công ty C.P Thƣơng Mại & xây dựng Hoàng Hải Đông.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC