Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Bình

Khi một doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh hiệu quả đều phải nắm bắt đƣợc thông tin về chi phí đầu vào và kết quả đầu ra một cách kịp thời và chính xác, để có thể đƣa ra một quyết định đúng đắn cho doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp luôn mong muốn tối ƣu hóa hiệu quả các nguồn lực, vận dụng tối đa các chính sách, biện pháp kinh tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm giảm thiểu chi phí và hƣớng đến mục đích kết quả đầu ra càng cao càng tốt hay để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào công tác tổ chức kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu và tính toán kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Vì thế để tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm tới các yếu tố chi phí doanh thu kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Thông tin kế toán đƣa ra không chỉ quan trọng đối với ngƣời quản lý điều hành doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với nhà nƣớc, với các đối tác và các tổ chức tài chính. Quá trình thực tập tại Công ty TNHH Tân Bình đã cho em hiểu thêm về thực tiễn công tác kế toán đặc biệt là kế toán các doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động vận tải biển của công ty. Với sự giúp đỡ của thầy giáo hƣớng dẫn Vũ Hùng Quyết và các cán bộ kế toán của công ty em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tân Bình”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC