Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Nhật Toàn

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). +/ Tổng quan lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp : tìm hiểu về một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và những nội dung cơ bản +/ Thực trạng công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thƣơng mại Nhật Toàn : tìm hiểu sâu hơn, chi tiết hơn công tác kế toán tại công ty +/ Đƣa ra một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thƣơng mại Nhật Toàn : rút ra những ƣu điểm, hạn chế của công ty từ đó đƣa ra ý kiến nghị để giúp khắc phục những mặt hạn chế đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC