Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần vận tải thủy số 4

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). -Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tổ chức kế toán trong doanh nghiệp - Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần vận tải thủy số 4 -Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần vận tải thủy số 4

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC