Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty liên doanh chế tác đá quốc tế Thuỷ Nguyên

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). Khái quát hoá được vấn đế lý luận cơ bản về công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp - Về mặt lý luận: Hệ thống được những vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Liên doanh chế tác đá Quốc tế Thuỷ Nguyên. - Về mặt thực tế: Mô tả và phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng tại công ty Liên doanh chế tác đá Quốc tế Thuỷ Nguyên. - Các số liệu tính toán phù hợp, logic với dòng chảy của số liệu kế toán. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC