Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần hưng phát Việt Nam

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp -Hệ thống hóa một cách chi tiết, đầy đủ các vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. - Giới thiệu những nét cơ bản về nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Hƣng Phát Việt Nam nhƣ lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán. -Trình bày chi tiết, cụ thể thực trạng tổ chứa công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Hƣng Phát Việt Nam. -Đánh giá ƣu, nhƣợc điểm của công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Hƣng Phát Việt Nam và đƣa ra những giải pháp hoàn thiện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC