Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Về lý luận đề tài đã khái quát hóa đƣợc những lý luận cơ bản về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. - Về thực tiễn đề tài đã phản ánh đƣợc thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng. - Dựa trên những lý luận cơ bản đề tài đã đánh giá đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng, trên cơ sở đó đƣa ra những giải pháp hoàn thiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC