Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Tam Bạc

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp * Về lý luận: với nội dung đã chọn, em hy vọng bài khóa luận có thể góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề sau: - Hệ thống hóa đƣợc các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. - Khái quát và phân tích các chuẩn mực kế toán liên quan về tài sản cố định. * Về thực tiễn: - Trên cơ sở khảo sát thực tế, phân tích, đánh giá, chỉ rõ những ƣu điểm cần phát huy và những hạn chế cần nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Tam Bạc. - Đề xuất phƣơng hƣớng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Tam Bạc. Đồng thời chỉ rõ những điều kiện cần thiết phải thực hiện từ phía Nhà nƣớc và các cơ quan chủ quản cũng nhƣ bản thân Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Tam Bạc để tăng tính khả thi cho các giải pháp hoàn thiện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC