Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Bình

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). + Khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. + Phản ánh được thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. + Đánh giá được ưu điểm, nhược điểm của tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Bình, trên cơ sở đề xuất một số giải pháp hoàn thiện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC