Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thép Việt Nhật

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thép Việt Nhật. - Mô tả, phân tích thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thép Việt Nhật. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thép Việt Nhật. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Số liệu về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thép Việt Nhật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC