Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán tiền lƣơng và kế toán các khoản trích theo lƣơng trong doanh nghiệp. - Phản ánh thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long. - Đánh giá đƣợc ƣu, nhƣợc điểm của công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long trên cơ sở đó đƣa ra một số ý kiến giúp hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Số liệu về thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC