Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và kinh doanh tổng hợp công ty 128

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trong doanh nghiệp. - Mô tả, phân tích thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và kinh doanh tổng hợp công ty 128. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và kinh doanh tổng hợp công ty 128.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC